Taisyklės pirkėjui

Taisyklės išaiškintos žemiau pateiktoje naudojimosi portalo Rinkaplius e. prekyba sutartyje

 

Spausdinti

Naudojimosi portalo www.rinkaplius.lt e. prekyba sutartis

 

Ši sutartis pasirašoma tarp RINKA PLIUS, UAB kaip portalo Rinkaplius administratoriaus (toliau "Administratorius") ir portalo Rinkaplius e. parduotuvėje (aukcione) užsiregistravusio fizinio arba juridinio asmens (toliau "Naudotojas").

Turinys:
1. 
Bendrosios portalo www.rinkaplius.lt e - prekybos taisyklės
2. E - parduotuvės ir aukciono taisyklės
3. Aukciono specialiosios taisyklės
4. Pirkimas ir apmokėjimas
5. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
6. Prekių grąžinimas
7. Portalo garantijos
8. Prekių garantija
9. Jūsų komentarai, rekomendacijos, paklausimai
10. Baigiamosios nuostatos

 

1. Bendrosios portalo www.rinkaplius.lt e - prekybos taisyklės

 

1.1. Sąvokos.
Administratorius - RINKAPLIUS, UAB  (portalo Rinkaplius administratorius).
Naudotojas – portale 
www.rinkaplius.lt užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo.
Pirkėjas – registruotas portalo 
www.rinkaplius.lt naudotojas, kuris perka prekę/paslaugą ir sumoka pinigus.
Pardavėjas – registruotas portalo 
www.rinkaplius.lt naudotojas, pardavimui pristatęs vieną ar daugiau prekių/paslaugą e.parduotuvėje arba aukcione.
E. prekyba – portalo 
www.rinkaplius.lt dalis, leidžianti parduoti ir pirkti prekes bei paslaugas e. parduotuvėje arba aukcione.
Portalas – portalas
www.rinkaplius.lt.
Rinkaplius – portalas
www.rinkaplius.lt.
RPLT - portalo 
www.rinkaplius.lt pinigai, kurie naudojami vidiniam portalo funkcionavimui. Juos galima įsigyti tik specialioje Rinkaplius parduotuvėje. Jų kursas (1 Lt = 1 RPLT).
Sutartis – naudojimosi portalo 
www.rinkaplius.lt e. prekyba sutartis, sudaryta tarp Portalo ir Naudotojo.
 
1.2. Naudojimas.
Ši Sutartis yra teisinis dokumentas, nustatantis Jūsų teises ir pareigas, o taip pat apibūdinantis portalo Rinkaplius, kurio savininkas yra RINKA PLIUS UAB, elektroninės (internetinės) prekybos e. parduotuvėse ir aukcionuose sąlygas. Prieš užsiregistruodami Rinkaplius Naudotoju, Jūs privalote perskaityti šią Sutartį. Kaip Naudotojas Jūs sutinkate be jokių išlygų su nurodytomis Sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jas visas vykdyti. RINKA PLIUS, UAB turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį, patalpindamas jos naują versiją portale Rinkaplius ir pranešdamas apie pasikeitimus „Naujienų“ skyriuje. Jei „Naujienų“ skyriuje nenurodyta kitaip, nauja Sutarties redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po jos patalpinimo portale Rinkaplius. Naudotojas įsipareigoja reguliariai skaityti Sutartį , kuri patalpinta „Naudotojo zonos“ skiltyje „Sutartis“ bei portalo „Naujienas“. Jei Naudotojas nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis praranda teisę naudotis portalo Rinkaplius paslaugomis. Jei po Sutarties pakeitimo Naudotojas naudojasi portalu
Rinkaplius, laikoma, kad jis sutinka su nauja Sutarties redakcija.
 
1.3. Turinio nuosavybės teisės.
Visas Rinkaplius turinys priklauso RINKA PLIUS, UAB ir saugojamas pritaikomais autorinių teisių apsaugos įstatymais bei patentiniais draudimais. Naudodamiesi šiuo Portalu, Jūs neįgyjate jokių nuosavybės teisių arba kitų teisių bet kurios Portale esančios turinio dalies atžvilgiu. Rinkaplius prekių, paslaugų pavadinimai, Rinkaplius logotipai ir kiti markės pavadinimai bei ženklai yra RINKA PLIUS, UAB prekiniai ženklai. Draudžiama nukopijuoti, kopijuoti, spausdinti ir bet kokiu kitu būdu naudoti šiuos ženklus be išankstinio rašytinio RINKA PLIUS, UAB leidimo.
 
1.4. Naudojimo apribojimai.
Draudžiama bet kokia forma arba bet kokiomis priemonėmis paskelbti, išsaugoti arba perduoti bet kurią portale Rinkaplius paskelbtą turinio dalį be išankstinio rašytinio RINKA PLIUS, UAB leidimo. Jūs sutinkate sąmoningai nedaryti toliau nurodytų veiksmų: (1) naudoti bet kokius prietaisus, programinę įrangą arba technologiją, sutrikdančią normalų Portalo veikimą; (2) paskelbti Portale bet kokios rūšies neteisėtą, apgaulingą, trikdančią, šmeižikišką arba nepadorią informaciją; (3) talpinti užkrėstą kompiuterių arba šnipinėjimo virusais bei kitokią keliančią pavojų informaciją; (4) skelbti, pakeisti, paskirstyti neoriginalius darbus, kopijas, priešingos, klaidinančios prasmės inžinerinę informaciją arba naudoti Portale paskelbtą informaciją draudžiamu būdu; (5) paskelbti arba parsiųsti į Portalą informaciją, pažeidžiant kitos šalies autorinės arba intelektualios nuosavybės teises; (6) atlikti bet kokius veiksmus, sukeliančius nepagrįstą arba neproporcingai didelę apkrovą portalo Rinkaplius infrastruktūrai; (7) nukreipti bet kokią Portale esančią informaciją, panaudojant vaizdo kadrų sinchronizavimą, hipersaitus arba kitokią technologiją be rašytinio leidimo, arba (8) naudoti bet kokį įtaisą arba technologiją, automatiškai kartojančią bandymus patekti į slaptažodžiais apsaugotas Portalo dalis.
RINKA PLIUS, UAB pasilieka teisę Naudotojų patalpintus skelbimus, prekių, paslaugų  aprašymus bei nuotraukas, reklaminę ir kitokią informaciją, kuri neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, moralės normų arba šios Sutarties sąlygų šalinti be įspėjimo.
 
1.5. Naudotojo atsakomybė.

Jūs, kaip Naudotojas, visiškai atsakingas už bet kokią informaciją arba turinį, kurį paskelbiate portale Rinkaplius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, tekstą, vaizdus, grafinę informaciją, elektroninio pašto laiškus, duomenis bei nuosavybės teise Jums priklausančius duomenis, tokius kaip kontaktinė informacija, įmonių logotipai, gaminių ir/arba paslaugų aprašymai ir įmonių finansiniai profiliai, jeigu tokie duomenys yra Naudotojo pateikiamų duomenų, Portalo duomenų bazės arba Naudotojo portalo sudėtyje. Naudotojai visiškai ir išskirtinai atsakingi už turinio, paskelbto portale Rinkaplius, pateikto nuorodos būdu arba kitu būdu paskelbto Portale, tikslumą, teisingumą, aktualumą ir išsamumą. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Administratorius turi teisę nedelsdamas anuliuoti registraciją ir ištrinti tokio Naudotojo duomenis arba apriboti Naudotojo galimybes aktyviai dalyvauti portale Rinkaplius.
Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir dalyvauti portalo Rinkaplius veikloje (siūlant prekes, keliant prekių kainas, rašant atsiliepimus apie kitus Naudotojus ir kt.) keliais vardais.
Duomenys, kuriuos apie save pateikia Naudotojas, siūlydamas parduoti ar pirkti prekes/paslaugas, negali būti: melagingi, netikslūs arba klaidinantys; sudaryti sąlygų apgavystei arba piktnaudžiavimui pasitikėjimu; sudaryti sąlygas sandoriams vogtais arba padirbtais daiktais; pažeisti trečio asmens nuosavybę, komercines paslaptis arba jo teisę į asmeninio gyvenimo neliečiamybę; turėti duomenų, įžeidžiančių kieno nors garbę, orumą arba reputaciją; ką nors apkalbėti ar kam nors grasinti; skatinti įvykdyti nusikaltimą, skatinti nacionalinę nesantaiką; būti pornografinio pobūdžio;  turėti kompiuterinių virusų, o taip pat kitokių kompiuterinių programų, kurios skirtos žalos padarymui, nesankcionuotam įsilaužimui, slaptam svetimos informacijos perėmimui ar pasisavinimui;  sukelti žalą Administratoriui, o taip pat sutrukdyti interneto paslaugos teikimą; pažeisti galiojančius LR įstatymus.
RINKA PLIUS, UAB neatlieka Portale paskelbto Naudotojų turinio sistemingo stebėjimo, redagavimo arba kontrolės ir neprisiima jokios teisinės, civilinės ir kitos atsakomybės bei neatlieka identifikavimo.
 
1.6. Slaptažodis.
Sudarius Sutartį, Naudotojui suteikiamas slaptažodis, reikalingas priėjimui prie portalo Rinkaplius. Tik Naudotojas išskirtinai atsakingas už konfidencialų visų slaptažodžių ir Naudotojo vardų išsaugojimą paslaptyje. Naudotojas sutinka, kad tik jis yra išskirtinai atsakingas už bet kokius duomenų perdavimus arba kitus veiksmus, kurių metu naudojamas slaptažodis arba Naudotojo vardas, už bet kokius įsipareigojimus, susijusius su slaptažodžio arba Naudotojo vardo naudojimu, o taip pat už slaptažodžio pakeitimą tais atvejais, kai, Naudotojo nuomone, Naudotojo slaptažodis buvo neteisėtai įgytas arba kitu būdu neteisėtai panaudotas.
Naudotojas nemokamai suteikia Administratoriui teisę naudotis Portale pateiktais duomenimis (įskaitant galiojančias šiuo metu ir galinčias atsirasti ateityje intelektualiosios nuosavybės teises) tiek, kiek tai  reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja neribotą laiką ir neribotoje teritorijoje.

 

1.7. Informacija apie Naudotoją.
Mums yra suteikta „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos“ duomenų tvarkymo teisė.
Mūsų registravimo formuliare gali būti reikalaujama, kad jūs nurodytumėte kontaktinius bei asmens duomenis (pvz. kompanijos pavadinimą, adresą, telefono numerį (numerius) ir elektroninio pašto adresą), siekiant užtikrinti Jums galimybę naudotis Portalo paslaugomis. Po užsiregistravimo, esant reikalui, Jūs galite papildyti arba pakeisti šią informaciją. Nors Jūs ir galite nepateikti tam tikrų duomenų, atsisakymas juos pateikti gali apriboti galimybę pasinaudoti tam tikromis funkcijomis. Jums gali būti pateikiama iš portalo Rinkaplius reklaminė arba kitokia informacija.
Mes galime kaupti įvairių tipų informaciją apie Jūsų naudojimąsi portalu Rinkaplius, leidžiančią mūsų sistemai atpažinti Jūsų kompiuterį ir suteikiančią galimybę matyti, kaip Jūs naudojatės Portalu.
Mes galime naudoti apie Jus gautus ir sukauptus duomenis tam tikriems mūsų verslo ir marketingo poreikiams. Mes taip pat galime atskleisti demografinius bei Naudotojus apibūdinančius duomenis (neidentifikuojant konkrečiai Jus arba kitą atskirą kompaniją/asmenį) mūsų verslo ir marketingo partneriams.
Duomenų atskleidimas dėl teisinių priežasčių: mes galime atskleisti Jūsų privačius duomenis, jeigu tai padaryti mums nurodo Lietuvos Respublikos įstatymas arba galiojantis ir juridiškai pagrįstas teisėsaugos organų arba Vyriausybės institucijos nurodymas.
 
1.8. Teisinis statusas.
RINKA PLIUS, UAB pareiškia, kad neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kilusius dėl toliau nurodytų priežasčių: neteisingos Portale pateiktos informacijos išspausdinimo, iš trečiųjų šalių gautos klaidingos informacijos, klaidingai pateiktos informacijos arba klaidos duomenų specifikacijose, kvietimuose ir kt., nepakankamo programinės įrangos arba Portalo funkcionalumo, dėl techninių klaidų, kompiuterių virusų poveikio arba portalo Rinakplius techninių sutrikimų. RINKAPLIUS, UAB neprisiima atsakomybės kompensuoti nuostolius bei kitokio pobūdžio atsakomybės Naudotojų, Pardavėjų, trečiųjų šalių arba viešųjų valdžios institucijų atžvilgiu, kai šie nuostoliai susidarė dėl naudojimosi programine įranga, įskaitant pretenzijas dėl sudarytų arba nesudarytų sutarčių sukeltų nuostolių atlyginimo. RINKA PLIUS, UAB taip pat neprisiima atsakomybės ir nepriima pretenzijų, reikalaujančių kompensuoti nuostolius, kuriuos Naudotojai arba Pardavėjai patyrė viešųjų valdžios institucijų atžvilgiu, įskaitant mokesčius ir mokėjimų prievoles bei kt., arba nuostolius, kilusius dėl pirkimų konkursus, varžytynes ir kitas prekybines operacijas reglamentuojančių įstatymų nepaisymo.
RINKA PLIUS, UAB jokiu būdu nebus atsakinga už tiesioginius, netiesioginius, logiškai susijusius, atsitiktinius, ypatingus, nuobaudų paskyrimo arba įprastinius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant negautą pelną, kilusius dėl naudojimosi Portalu arba negalėjimo pasinaudoti Portalu, nepriklausomai nuo priežasčių (įskaitant nerūpestingumą).
RINKA PLIUS, UAB tik suteikia Naudotojui galimybę naudotis portalu Rinkaplius.

RINKA PLIUS, UAB yra Lietuvoje registruota įmonė; įmonės kodas: 302250646; įmonės adresas: K. Petrausko 26, 201 kab., 44156 Kaunas, Lietuva, telefonas:  +370 657 61704.
Bet kokie ginčai, susiję su nurodytomis sąlygomis, sprendžiami derybomis per 30 dienų arba šalims nesusiderėjuspagal Lietuvos Respublikos įstatymus Kauno miesto teisme.

 

2. E - parduotuvės ir aukciono taisyklės:

 

2.1. Portale Rinkaplius numatytos šios e.prekybos formos:
  2.1.1. e. parduotuvėse (už nurodytą fiksuotą kainą);
  2.1.2. aukcionuose (už didžiausią siūloma kainą).
2.2. Pardavėjui suteikiama teisė įsirengti savo elektroninę (internetinę) parduotuvę (e-parduotuvę). Šios  parduotuvės viduje galioja visos portalo Rinkaplius taisyklės.
2.3.  Norintis vykdyti prekybą portale Rinkaplius Pardavėjas privalo laiku apmokėti mėnesinį nuomos mokestį, nurodytą apatinės meniu juostos skiltyje "Elektroninės parduotuvės kūrimas".

2.4. Pardavimui gali būti pateiktos naujos ir panaudotos prekės.
2.5. E.parduotuvėje ir aukcione draudžiama prekiauti:
  2.5.1. prekėmis, prekybą kuriomis draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai,
  2.5.2. paslaugomis, kurių teikimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai,
  2.5.3. prekėmis, kuriomis Naudotojas neturi teisės prekiauti ar jų įsigyti;
  2.5.4. vogtais daiktais ar kitokiu vogtu turtu;
  2.5.5. padirbtais pinigais ir dokumentais;
  2.5.6. oficialiais blankais ir griežtos apskaitos dokumentais;
  2.5.7. oficialiais asmens dokumentais, licenzijomis, leidimais ir pažymėjimais;
  2.5.8. nelegalia programine įranga;
  2.5.9. nelegalia video-  ir audio- produkcija;  
  2.5.10. pornografinio pobūdžio leidiniais ar kitokia produkcija;
  2.5.11. kitomis prekėmis ar produkcija, kurių turėjimas, vartojimas, prekyba ar kitoks platinimas yra draudžiamas, ribojamas, ar specialiai reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais (alkoholiniai gėrimai, rūkalai, narkotinės medžiagos, ginklai, specialios paskirties priemonės, vaistai, vertybiniai popieriai ir kt.)
2.6. Administratorius turi teisę bet kada papildyti šį aukščiau pateiktą sąrašą savo nuožiūra.
2.7. Pardavėjas apie parduodamą prekę privalo pateikti tik teisingus duomenis bei aprašyti jos savybes, būseną, susidėvėjimą. Pateikiama prekės nuotrauka ar iliustracija turi atitikti tikrąją prekės išvaizdą, o skirtumai turi būti minimalūs ir būtinai įvardinti. 
2.8. Draudžiama prekės aprašyme melagingai ar klaidinančiai nurodyti prekės savybes, būseną, susidėvėjimą ir kt.
2.9. Pardavėjas siūlydamas prekes privalo garantuoti jų normalų funkcionavimą,o esamus trūkumus ar gedimus iš anksto įvardinti prekės aprašyme.
2.10. Prekių pardavimo pasiūlymai turi būti talpinami tik atitinkamose grupėse ir pogrupiuose. 
2.11. Draudžiama tuo pačiu metu siūlyti vieną ir tą pačią prekę keletą kartų ir skirtinguose pogrupiuose, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas turi keletą tokių pačių prekių.
2.12. Prekių aprašyme be Administratoriaus leidimo draudžiama nurodyti savo ar kieno nors kito adresą ar kitas koordinates, įskaitant telefoną, elektroninio pašto adresą, kitas ryšio priemones, ar prekės kainą – jai yra skirtas specialus laukelis. 
2.13. Be Administratoriaus leidimo draudžiama Prekių aprašymuose talpinti informaciją apie konkursus, loterijas,  apdovanojimus ir kitokią panašaus pobūdžio reklaminę informaciją.
2.14. Be Administratoriaus leidimo draudžiama į pasiūlymą įtraukti informaciją su nuorodomis į kitus interneto puslapius, kuriuose:
  2.14.1. vyksta kiti interneto aukcionai ar kitokia prekyba, įskaitant prekybą per skelbimų lentas;
  2.14.2. parduodamos tos pačios prekės už tokią pat ar mažesnę kainą;
  2.14.3. siūlomos prekės, kuriomis prekyba portale Rinkaplius draudžiama;
2.15. Pardavėjas privalo nurodyti prekių kainas litais, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius. Jei prekės aprašyme Pardavėjas nenurodo specialių pristatymo sąlygų (pristatymo nuolaidų, atvežimo savo transportu ar pan.), tai visas prekių pristatymo išlaidas padengia Pirkėjas. 
2.16. Draudžiama nurodyti nepagristai didelę pradinę Prekės kainą.
2.17. Pateikęs prekę pardavimui Pardavėjas įpareigojamas turėti prekę ir jos neparduoti kitur. Pardavėjas gali nutraukti pardavimą anksčiau laiko tik tuo atveju, jei nei vienas Pirkėjas nevykdo apmokėjimo už pateiktą prekę.
2.18. Draudžiama siūlyti prekes svetimu vardu.
2.19. Pirkėjo paklausimai apie siūlomas prekes turi būti užduodami tik prekės Pardavėjui. Portalas apie prekes Pirkėjų nekonsultuoja.
2.20. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekę e.parduotuvėje ar aukcione privalo užsiregistruoti. Registracijos duomenys turi būti teisingi, šie duomenys yra saugomi ir viešai nepateikiami, o naudojami tik Pardavėjų ir Pirkėjų susisiekimui. 
2.21. Portalo Rinkaplius Administratorius garantuoja Pirkėjui jo sumokėtų pinigų saugumą ir juos įsipareigoja jam grąžinti , jeigu Pardavėjas nepateikia prekės nepriklausomai nuo nepateikimo priežasčių, o Pardavėjui garantuoja pinigų už prekę sumokėjimą po prekės pateikimo Pirkėjui arba prekės grąžinimą, jei Pirkėjas prekės atsisakytų. Tačiau tik Pirkėjas yra atsakingas už įsigytos prekės apmokėjimą Portalui ir tik Pardavėjas yra atsakingas už savalaikį prekės perdavimą Pirkėjo dispozicijon. 
2.22. Sėkmingai užbaigę sandorį, Pirkėjas ir Pardavėjas gali suteikti vienas kitam arba teigiamą, arba neutralų, arba neigiamą vertinimą, t.y. reitinguoti vienas kitą.
2.23. Pirkėjai ir Pardavėjai yra patys atsakingi dėl informacijos pateikimo Mokesčių inspekcijai ar kitoms įstaigoms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus apie brangaus ar registruojamo turto įsigijimą ar pardavimą.
2.24. Portalo elektroninės prekybos sistemos rodomas laikas yra susietas su tarnybinės stoties laikrodžiu ir gali nesutapti su Naudotojo kompiuteryje nustatytu laiku.
2.25. Naudotojo informavimas el.paštu arba susipažinimas su jį dominančią informaciją esančia Portale (apie Pardavėją, prekę, paslaugą, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas ir kt.) prilygsta raštiškam Naudotojo informavimui.
2.26. Kiekviena Portale sudaryta sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra registruojama ir saugoma Portalo duomenų bazėje. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma tuo metu, kai prekių krepšelio užsakymo metu Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Tęsti>>“. Tuo Pirkėjas išreiškia savo sutikimą pirkti prekes ar paslaugas.
2.27. Elektroninės duomenų pranešimo formos (apie užsakytas prekes ar paslaugas) yra atomatiškai generuojamos Portalo.
2.28. Pasiūlymas ir prekės kaina galioja nuo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavimo sudarymo momento iki prekės perdavimo Pirkėjui.
 

3. Aukciono specialiosios taisyklės:

 

3.1. Aukcione gali dalyvauti kiekvienas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veiksnus fizinis asmuo bei juridinio subjekto atstovai (vyresni negu 18 metų). 
3.2. Pateikdamas prekę aukcionui, Pardavėjas garantuoja, kad prekės pardavimo aktas nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už didžiausią aukciono metu pasiūlytą kainą. 
3.3. Paskelbęs prekės pardavimą  Pardavėjas įpareigojamas iki jo pabaigos turėti prekę ir jos neparduoti kitur. Pardavėjas gali nutraukti pardavimą anksčiau laiko tik tuo atveju, jei nei vienas Pirkėjas nėra pasiūlęs kainos už tą prekę. Nutraukti pardavimą ar pabaigti jį anksčiau nustatyto laiko tuo atveju, kai jau yra bent vienas kainos siūlymas nėra leidžiama.
3.4. Parduodamas prekę už „Pirk dabar“ kainą, Pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už nurodytą kainą  pirmajam šią kainą pasiūliusiam Pirkėjui.
3.5. Parduodamas prekę aukcione Pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už didžiausią aukciono metu pasiūlytą kainą. 
3.6. Jei prekės aprašyme buvo nurodyta minimali pardavimo kaina, o aukcione didžiausia pasiūlyta kaina nesiekė šios minimalios kainos, tuomet nei tokį aukcioną laimėjęs Pirkėjas, nei Pardavėjas nėra įpareigoti tęsti sandorį. 
3.7. Jei dėl šių taisyklių pažeidimo ar kitokių objektyvių priežąsčių buvo anuliuotas didžiausias aukciono kainos pasiūlymas, tai lieka galioti antras pagal dydį pasiūlymas ir t.t. 
3.8. Pasiūlęs kainą, Pirkėjas įsipareigoja pirkti prekę už tą kainą, jeigu aukcionas pasibaigia jo naudai, t.y. jeigu nieks nepasiūlo didesnės kainos. Atsisakyti savo siūlymo ar sumažinti pasiūlytą kainą nėra leidžiama. 
3.9. Jei tam tikros prekės aukcioną laimėjęs asmuo atsisako pirkti prekę, prekės pirkėju paskelbiamas asmuo, kurio pasiūlyta kaina buvo antra pagal dydį. 
3.10. Pasibaigus prekės aukcionui, jo laimėtojas ir prekės Pardavėjas yra informuojami apie tai elektroniniu paštu.
3.11. Pirkėjui laimėta prekė yra įkeliama į jo prekių krepšelį. Krepšelio kainą jis privalo apmokėti per vieną darbo dieną
3.12. Pirkėjui neapmokėjus prekės per vieną darbo dieną, prekės pirkėju paskelbiamas asmuo, kurio pasiūlyta kaina buvo antra pagal dydį. 
3.13. Draudžiama siūlyti prekes ar kelti kainas svetimu vardu.
3.14. Jei kuri nors aukcione dalyvaujančių pusių pažeidė šias taisykles, kita pusė turi informuoti apie tai aukciono administratorių elektroniniu paštu (
info@rinkaplius.lt) Pažeidėjams gali būti uždrausta dalyvauti aukcionuose. Aukciono administratorius pasilieka teisę koreguoti aukcionų eigą, prireikus juos nutraukti arba uždrausti pažeidusiems taisykles Pirkėjams ar Pardavėjams dalyvauti aukcione.

 

4. Pirkimas ir apmokėjimas:

 

4.1. Išsirinkęs prekes Pirkėjas jas įsikelia į savo prekių krepšelį („mano krepšelis“).
4.2. Į savo krepšelį patalpintas prekes Pirkėjas turi nupirkti per 24 valandas. Po 24 valandų prekės, kurioms nepradėtas pirkimo procesas, ištrinamos iš prekių krepšelio.
4.3. Pirkėjas už prekes gali apmokėti šiais būdais: 
  4.3.1. Išankstiniu bankiniu pavedimu,
  4.3.2. Avansiniu mokėjimu, dalį sumos pervedant išankstiniu pavedimu, likusią - bankiniu pavedimu prieš atsiimant prekę arba grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo metu, 
  4.3.3. Elektroninės bankininkystės sistema,
  4.3.4. Grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo metu (taikomas tik tuo atveju, jei jį numato pardavėjas).
Pardavėjas  tam tikroms prekėms gali leisti ne visus čia išvardintus apmokėjimo būdus ar nurodyti kitas atsiskaitymo sąlygas. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi įsitikinti ar pasirinktai prekei netaikomi kokie tai atsiskaitymo apribojimai.
4.4. Pirkėjas už prekes sumoka pagal iš Portalo gautą tarpinę sąskaitą, kurioje nurodomi visi mokėjimo rekvizitai. Mokant grynaisiais pinigais pristačius prekes Pirkėjas privalo paruošti tikslią grynųjų pinigų sumą.
4.5. Portalas garantuoja Pirkėjo pervestų pinigų saugumą ir jų grąžinimą sandoriui neįvykus (Pardavėjui nepateikus prekės, pateikus nekokybišką prekę, pateikus ne tą prekę, kurią užsakė Pirkėjas ir pan.). Visais šiais atvejais apie susidariusias problemas Pirkėjas turi informuoti Pardavėją ir papildomai informuoti Portalą (
info@rinkaplius.lt).
4.6. Portalas garantuoja savalaikį ir išsamų Pardavėjo informavimą apie gautą užsakymą.
4.7. Pardavėjas, gavęs Portalo informaciją apie užsakymą, privalo nedelsdamas paruošti prekes perdavimui pristatymo įmonei pagal jos nustatytus pakavimo reikalavimus ir informuoti Pirkėją ir Administratorių apie prekės išsiuntimo laiką.
4.8. Pirkėjas, priėmęs prekes, įsipareigoja per tris darbo dienas informuoti Portalo Administratorių apie prekių būklę, jeigu ji nėra patenkinama. Negavęs informacijos iš Pirkėjo Portalas laiko, kad Pirkėjas pretenzijų neturi ir įgyja teisę pervesti pinigus Pardavėjui.

 

5. Prekių pristatymas ir atsiėmimas:

 

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, jeigu jis pageidauja, kad prekės būtų pristatytos. Jeigu Pirkėjas nori prekę gauti paštu, jis turi nurodyti adresą, kuriuo bus informuotas apie prekės pristatymą į artimiausią pašto skyrių, iš kurio jis privalo prekę pats atsiimti.
5.2. Jeigu Pirkėjas pageidauja pats atsiimti prekę, jis tai gali padaryti atvykęs pardavėjo nurodytu adresu.
5.3. Užsakęs prekes Pirkėjas įsipareigoja jas priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą, pavardę ir telefoną. Jeigu Pirkėjas nepateikė pristatymo adreso, prekės bus pristatytos Pirkėjo registracijos adresu. 
5.4. Jeigu yra sunkinančių aplinkybių pristatyti prekes (pvz.:piktas šuo,rakinami vartai,kelių užtvaros, nėra numerio ant namo, neapšviestos gatvės ir pan.), Pirkėjas privalo jas nurodyti laukelyje „Pristatymo pastabos“ užsakydamas prekių krepšelį. 
5.5. Pageidautina, kad Pirkėjas nurodytų keturių valandų laiko intervalą kada galės priimti prekes. 
5.6. Pristačius prekę Pirkėjas privalo pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą ir kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė ar pati prekė pažeista , Pirkėjas turi tai atžymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente arba surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Apie tokį atveją Pirkėjas informuoja Portalo Administraciją el. paštu info@rinkaplius.lt arba tel.  +370 657 61704. Pirkėjui pasirašius siuntos dokumentus be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
5.7. Jeigu prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatytos prekės, neatsiliepia telefonu atvykus kurjeriui ar prekių neįmanoma pristatyti dėl Pirkėjo nenurodytų sunkinančių aplinkybių, prekės grąžinamos į sandėlį. Pardavėjas ar Portalo administratorius su Pirkėju derina naujas pristatymo sąlygas.
5.8. Jeigu Pirkėjas  atsisako priimti užsakytas prekes be pateisinamos priežasties arba nusprendžia grąžinti jau priimtas kokybiškas prekes, jis privalo apmokėti visas prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

 

6. Prekių grąžinimas:

 

6.1. Visoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija, jeigu kitaip nenumatė Pardavėjas. Prekių grąžinimui yra taikomi Ūkio ministro 2001m. birželio 29d.  įsakymas Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų  „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

6.2. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos:
   6.2.1. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti parduotų prekių trūkumus, pakeisti nekokybiškas prekes arba grąžinti pinigus. 
   6.2.2. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti nauja analogiška preke bei apmokėti pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus įskaitant ir transportavimo kaštus.
6.3. Kokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:
  6.3.1 Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės (išskyrus maisto produktus) perdavimo dienos, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. 
  6.3.2. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (atskaičius transportavimo kaštus). 
  6.3.3. Pirkėjas turi grąžinti prekę originalioje pakuotėje. Prekė gali būti grąžinama jeigu ji nebuvo naudojama, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos,  nuo prekės nebuvo nuimta originali etiketė (jei tokia buvo). Šiuo atveju Pirkėjas apmoka prekės pristatymo bei grąžinimo išlaidas. 
  6.3.4. Jeigu Pirkėjas nori nutraukti pirkimo sutartį, tai sutarties nutraukimas vykdomas pagal Pirkėjo ir Pardavėjo aptartas sąlygas. 

  

7. Portalo garantijos

 

RINKA PLIUS, UAB yra portalo Rinkaplius Administratorius ir atsiskaitymams už prekes ir paslaugas suteikia papildomą piniginių mokėjimų bei prekių apsaugą tiek Pirkėjams, tiek ir Pardavėjams.

7.1. Pirkėjai už prekes ar paslaugas pagal internetu gautą tarpinę sąskaitą sumoka į Portalo administratoriaus sąskaitą, o ne tiesiogiai Pardavėjui. Portalo Administratorius garantuoja pinigų pervedimą Pardavėjui  po prekių perdavimo Pirkėjui, jeigu iš pastarojo pusės nėra pagrįstų pretenzijų dėl gautų prekių ar paslaugų. Jeigu prekės nebus perduotos Pirkėjui ar bus perduotos nekokybiškos prekės, Portalas garantuoja pinigų grąžinimą Pirkėjui. Tuo atveju prekės lieka arba grįžta pas Pardavėją.

7.2. Pardavėjo prekės yra saugios, kadangi jis prekes perduoda Pirkėjui, kai pinigai už jas yra Portalo administratorių sąskaitoje arba pinigai bus paimti perduodant prekę. Portalas garantuoja, kad po prekių perdavimo Pirkėjui pinigai bus pervesti Pardavėjui.

 

8. Prekių garantija:

 

8.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Portale patalpintos  prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžių, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Taip pat nuotraukose gali būti daiktų, kurie nėra įtraukti į kainą.
8.2. Prekės garantija įsigalioja nuo to momento, kai ji yra perduota Pirkėjui. Garantiniu laikotarpiu nekokybiškos prekės keičiamos naujomis arba grąžinami pinigai. Plačiau – skyriuje „Prekių grąžinimas“.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta gamintojo.
8.5. Portalas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į Pardavėją arba garantinį aptarnavimą suteikiančią įmonę.
8.6. Tais atvejais, kai, remiantis teisės aktais, konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 

9. Jūsų komentarai, rekomendacijos, paklausimai 

 

Naudotojus kviečiame komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėse esančias prekes, jas rekomenduoti kitiems asmenims, reitinguoti, užduoti klausimus Pardavėjui. Tai padaryti galite atidarę konkrečią prekę per nuorodas, esančias po aprašymu.
Plačiau diskutuoti kviečiame Portalo forume.
9.1. Naudodamasis komentarų teise Naudotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Naudotojo pateikti prekių apibūdinimai, duomenys, turinys ar bet kokia kita informacija atitiks šiuos reikalavimus: 
  9.1.1. bus teisinga, tiksli, neapgaulinga, nebus kaip nors klaidinanti; 
  9.1.2 nepažeis portalo Rinkaplius ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt; 
  9.1.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; 
  9.1.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Portalo administratoriui. 
9.2. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti Naudotojo komentarus ir atsiliepimus, neatitinkančius aukščiau išvardintų reikalavimų arba visuomenės moralės normų, Jam apie tai nepranešęs.  

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Naudojimosi portalu www.rinkaplius.lt sutarties galiojimo pradžia ir galiojimo pabaiga.
Naudojimosi portalu Rinkaplius sutartis įsigalioja nuo to momento kai, perskaitę Sutartį, patvirtinate sutikimą uždėdami varnelę į registracijos metu pateiktą langelį. Sutartis galioja tol,kol Naudotojas naudojasi portalo Rinkaplius paslaugomis arba iki to momento, kai Naudotojas nutraukia Sutartį. Norint nutraukti Sutartį Naudotojas privalo pranešti raštu arba elektroniniu paštu
info@rinkaplius.lt  Portalo administratoriui ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Portalas gali nutraukti Sutartį su Naudotoju, jeigu pastarasis pažeidžia šią Sutartį, vykdo nesąžiningą prekybą ar jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Sutarties nutraukimas nepriklausomai nuo priežasčių neatleidžia šalių nuo finansinės atsakomybės ir visų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.


10.2. Konfidencialumas
Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

Naudojimosi portalo Rinkaplius e. prekyba sutartį perskaičiau ir sutinku:


Šalių rekvizitai

 Portalas    Naudotojas

RINKA PLIUS, UAB

K. Petrausko 26, 201 kab., 44156 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 657 61704
Faksas.:  +370 37 406581 
El. paštas:
info@rinkaplius.lt
Internetinis portalas: www.rinkaplius.lt
Įmonės kodas: 302250646
A/s LT07 7044 0600 0661 6633

AB bankas „SEB“

 

 

Į Viršų

 

Vyksta karnavalo prekių išpardavimas.
Norėdami peržiūrėti prekes spauskite “TĘSTI”.

Išsirinkę prekes, jų numerius (KARN….) kartu su kiekiais, savo vardu, pavarde, adresu, tel. nr. persiųskite mums el. paštu uab.bpb@gmail.com. Mes Jums nedelsdami išsiųsime prekes. Sumokėti galėsite kurjeriui pristatymo metu. Priskaičiuosime 2,90 eur pristatymo mokestį už visą siuntinį nepriklausomai nuo prekių kiekio ir rūšies. Be pristatymo mokesčio galite prekes atsiimti Kaune, V. Krėvės pr. 28a (tel. 869834381).

Sėkmės renkantis. Spauskite „TĘSTI“ Šis skydelis pasirodys kiekvieną kartą renkantis kitą prekę. Taigi, jo informacijos išsisaugoti nebūtina.